Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 ақпанға арналған Ақтау қаланы бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 ақпанға арналған Ақтау қаланы бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 20 308 663,6 20 348 636,6 728 666,0 1 549 456,0 212,6 7,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 17 914 977,0 17 914 977,0 574 568,0 1 071 842,2 186,5 6,0
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 17 914 977,0 17 914 977,0 574 568,0 1 071 842,2 186,5 6,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 179 430,0 179 430,0 14 451,0 8 274,9 57,3 4,6
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 179 430,0 179 430,0 14 451,0 8 274,9 57,3 4,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 378 184,6 1 378 184,6 135 910,0 465 601,9 342,6 33,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 378 184,6 1 378 184,6 135 910,0 465 601,9 342,6 33,8
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 836 072,0 876 045,0 3 737,0 3 737,0 100,0 0,4
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 836 072,0 876 045,0 3 737,0 3 737,0 100,0 0,4
II. ШЫғЫНДАР 21 205 311,6 21 205 311,6 21 245 284,6 728 666,0 10 534 975,0 4 906 550,7 4 330 642,0 575 908,6 79,0 2,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 238 196,0 238 196,0 10 400,0 35 593,0 11 857,8 3 979,7 7 878,1 75,8 3,3
02 қорғаныс 76 831,0 76 831,0 76 831,0 1 215,0 1 215,0 1 096,0 0,0 1 096,0 90,2 1,4
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 59 206,0 59 206,0 1 050,0 41 806,0 972,0 0,0 972,0 92,6 1,6
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 439 323,0 10 439 323,0 627 956,0 5 068 427,0 3 220 566,2 2 721 397,7 499 168,5 79,5 4,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 537 883,0 1 577 856,0 48 331,0 100 084,0 44 998,1 11 182,1 33 816,0 70,0 2,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 4 996 759,0 4 996 759,0 3 169,0 2 685 936,0 1 590 339,2 1 588 042,0 2 297,2 72,5 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 615 095,0 615 095,0 30 159,0 40 081,0 26 753,2 0,0 26 753,2 88,7 4,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 390 217,0 390 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 48 218,0 48 218,0 2 436,0 19 305,0 3 472,4 1 180,3 2 292,0 94,1 4,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 48 438,0 48 438,0 2 700,0 15 483,0 2 038,2 1 041,2 997,0 36,9 2,1
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 529 513,0 2 529 513,0 850,0 2 522 226,0 638,6 0,0 638,6 75,1 0,0
13 Басқалар 219 819,0 219 819,0 219 819,0 400,0 4 819,0 3 819,0 3 819,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 063,0 3 063,0 3 063,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 0,0 -16,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 16,7 0,0 8,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 16,7 0,0 8,4
IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -899 852,0 -899 852,0 0,0 973 564,0
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 899 852,0 899 852,0 0,0 -973 564,0
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 900 052,0 900 052,0 900 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 900 052,0 900 052,0 900 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -973 564,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 040 344,1