Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 ақпанға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 ақпанға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 273 636,4 14 302 152,4 663 057,0 688 051,2 103,8 4,8
САЛЫқ ТүСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 040 590,0 14 040 590,0 648 708,0 667 560,2 102,9 4,8
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 040 590,0 14 040 590,0 648 708,0 667 560,2 102,9 4,8
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 44 580,4 44 580,4 44 580,4 3 687,0 2 764,6 75,0 6,2
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 44 580,4 44 580,4 3 687,0 2 764,6 75,0 6,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 115 557,0 115 557,0 115 557,0 9 630,0 16 694,4 173,4 14,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 115 557,0 115 557,0 9 630,0 16 694,4 173,4 14,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 72 909,0 72 909,0 101 425,0 1 032,0 1 032,0 100,0 1,0
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 72 909,0 101 425,0 1 032,0 1 032,0 100,0 1,0
II. ШЫғЫНДАР 14 273 636,4 14 273 636,4 14 302 152,4 663 057,0 6 453 277,0 1 880 850,1 1 450 840,5 430 009,7 64,9 3,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 291 882,0 291 882,0 14 335,0 15 301,0 13 259,6 0,0 13 259,6 92,5 4,5
02 қорғаныс 25 089,0 25 089,0 25 089,0 931,0 931,0 931,0 0,0 931,0 100,0 3,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 57 215,0 57 215,0 1 022,0 42 633,0 1 022,0 0,0 1 022,0 100,0 1,8
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 220 555,0 8 220 555,0 420 170,0 2 630 146,0 1 003 641,8 661 871,5 341 770,3 81,3 4,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 228 260,0 1 256 776,0 67 059,0 75 739,0 44 932,0 0,0 44 932,0 67,0 3,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 582 653,0 3 582 653,0 130 221,0 3 297 183,0 790 074,2 788 969,0 1 105,2 0,8 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 457 063,0 457 063,0 22 641,0 128 325,0 21 813,8 0,0 21 813,8 96,3 4,8
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 146 566,0 146 566,0 0,0 146 566,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 76 648,0 76 648,0 3 199,0 15 898,0 2 076,1 0,0 2 076,1 64,9 2,7
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 32 353,0 32 353,0 1 821,0 7 866,0 1 682,8 0,0 1 682,8 92,4 5,2
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 98 624,0 98 624,0 929,0 85 975,0 719,6 0,0 719,6 77,5 0,7
13 Басқалар 52 738,0 52 738,0 52 738,0 729,0 6 714,0 697,2 0,0 697,2 95,6 1,3
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 3 976,0 3 976,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 0,0 -90,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 90,7 0,0 7,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 90,7 0,0 7,3
IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -39 602,0 -39 602,0 0,0 258 132,2
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 39 602,0 39 602,0 0,0 -258 132,2
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -258 132,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 325 419,5