Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 наурызға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Каракиянский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 974 661,3 8 974 661,3 9 010 386,5 1 115 806,2 1 949 464,1 174,7 21,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 661 075,3 8 661 075,3 8 661 075,3 1 097 644,0 1 939 544,4 176,7 22,4
1 Салықтық түсімдер 8 661 075,3 8 661 075,3 8 661 075,3 1 097 644,0 1 939 544,4 176,7 22,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 11 812,0 11 812,0 11 812,0 710,0 2 337,9 329,3 19,8
2 Салықтық емес түсiмдер 11 812,0 11 812,0 11 812,0 710,0 2 337,9 329,3 19,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 78 853,0 78 853,0 91 084,2 14 031,2 4 160,9 29,7 4,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 78 853,0 78 853,0 91 084,2 14 031,2 4 160,9 29,7 4,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 222 921,0 222 921,0 246 415,0 3 421,0 3 421,0 100,0 1,4
4 Трансферттердің түсімдері 222 921,0 222 921,0 246 415,0 3 421,0 3 421,0 100,0 1,4
II. ШЫҒЫНДАР 8 974 661,3 8 974 661,3 9 013 704,4 1 119 124,1 3 921 449,1 1 999 405,5 1 081 977,0 917 428,5 82,0 10,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 412 509,0 412 509,0 412 509,0 57 128,0 222 277,0 55 775,0 18 321,6 37 453,5 65,6 9,1
02 қорғаныс 2 500,0 2 500,0 2 500,0 357,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 748,0 1 748,0 1 748,0 0,0 1 748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 577 131,0 3 577 131,0 3 577 131,0 536 106,0 1 802 809,0 1 335 144,9 885 746,0 449 398,9 83,8 12,6
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 782,0 403 782,0 427 276,0 53 538,0 80 940,0 59 255,6 10 568,8 48 686,8 90,9 11,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 803 701,0 803 701,0 803 701,0 87 736,0 803 701,0 173 689,8 157 457,3 16 232,5 18,5 2,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 228 375,0 228 375,0 228 375,0 38 287,0 175 230,0 36 967,6 2 995,4 33 972,3 88,7 14,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 100 025,0 100 025,0 100 025,0 16 291,0 29 892,0 8 725,9 1 962,4 6 763,5 41,5 6,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17 745,0 17 745,0 17 745,0 2 997,0 5 719,0 3 163,0 713,0 2 450,0 81,7 13,8
12 Кµлiк және коммуникация 474 162,0 474 162,0 474 162,0 4 213,0 474 162,0 4 212,6 4 212,6 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет кµрсету 43,3 43,3 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 947 940,0 2 947 940,0 2 963 489,1 322 471,1 322 471,1 322 471,1 0,0 322 471,1 100,0 10,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 -43 278,0 -5 735,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 43 278,0 5 735,5 13,3 3,7
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 43 278,0 5 735,5 13,3 3,7
IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 038,6 1 038,6 -2 279,3 39 960,1 1 037 771,1
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 038,6 -1 038,6 2 279,3 -39 960,1 -1 037 771,1
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 43 278,0 43 278,0 43 278,0 0,0 43 278,0 100,0 28,1
16 қарыздарды µтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 43 278,0 43 278,0 43 278,0 0,0 43 278,0 100,0 28,1
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 0,0 3 317,9 3 317,9 -994 493,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 317,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 997 811,0