Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 881 443,4 7 907 448,4 2 272 091,0 2 733 511,5 120,3 34,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 976 315,0 3 045 006,0 3 045 006,0 607 069,0 888 730,5 146,4 29,2
1 Салықтықтүсімдер 2 976 315,0 3 045 006,0 3 045 006,0 607 069,0 888 730,5 146,4 29,2
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 17 002,4 18 102,4 18 102,4 6 420,0 6 717,0 104,6 37,1
2 Салықтықемес түсiмдер 17 002,4 18 102,4 18 102,4 6 420,0 6 717,0 104,6 37,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 709,0 21 264,0 21 264,0 5 313,0 184 775,0 3 477,8 869,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 21 264,0 21 264,0 5 313,0 184 775,0 3 477,8 869,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 797 071,0 4 823 076,0 1 653 289,0 1 653 289,0 100,0 34,3
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 797 071,0 4 823 076,0 1 653 289,0 1 653 289,0 100,0 34,3
II. ШЫҒЫНДАР 7 813 097,4 7 966 742,1 7 992 747,1 2 357 389,7 4 431 183,2 3 106 878,0 827 817,1 2 279 060,9 96,7 28,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 443 468,0 443 468,0 118 616,6 189 893,0 145 014,4 31 323,6 113 690,8 95,8 25,6
02 қорғаныс 8 832,0 8 832,0 8 832,0 810,0 6 174,0 809,7 0,0 809,7 100,0 9,2
03 қоғамдықтєртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 821,0 2 821,0 0,0 2 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 265 510,0 5 265 510,0 1 634 890,0 2 432 879,0 2 203 674,0 598 485,9 1 605 188,0 98,2 30,5
06 Єлеуметтiк көмек жєне єлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 559 449,0 585 454,0 147 809,0 229 754,0 127 692,0 21 931,8 105 760,2 71,6 18,1
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 950 781,0 1 050 781,0 1 050 781,0 293 718,0 1 048 581,0 387 286,8 93 687,5 293 599,4 100,0 27,9
08 Мєдениет, спорт, туризм жєне ақпараттықкеңістiк 249 519,0 249 519,0 249 519,0 83 493,3 174 014,5 85 448,9 3 374,3 82 074,7 98,3 32,9
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 82 730,0 82 730,0 82 730,0 27 721,0 59 523,0 58 755,3 31 043,7 27 711,6 100,0 33,5
11 өнеркєсіп, сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс қызметі 13 758,0 13 758,0 13 758,0 3 356,0 6 718,0 3 498,1 247,3 3 250,8 96,9 23,6
12 Көлiк жєне коммуникация 125 285,0 278 710,9 278 710,9 44 861,0 278 710,9 92 584,1 47 723,1 44 861,0 100,0 16,1
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 48,4 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 7 000,0 9 114,8 9 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 23,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 10 211,0 -1 397,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 11 608,3 0,0 30,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 11 608,3 0,0 30,1
IV. қАРЖЫЛЫқАКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 -56 983,6 -56 983,6 -95 509,7 455 847,9
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 56 983,6 56 983,6 95 509,7 -455 847,9
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 85 298,7 85 298,7 85 298,7 -466 058,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 85 298,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 551 357,6