Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 283 300,1 6 300 409,1 1 677 156,7 1 578 429,4 94,1 25,1
САЛЫқ ТүСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 211 457,7 5 211 457,7 1 524 432,7 1 412 597,9 92,7 27,1
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 211 457,7 5 211 457,7 1 524 432,7 1 412 597,9 92,7 27,1
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 8 306,4 8 421,4 8 421,4 2 404,0 3 474,9 144,5 41,3
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 8 421,4 8 421,4 2 404,0 3 474,9 144,5 41,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 96 561,0 96 446,0 96 446,0 10 743,0 22 779,6 212,0 23,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 96 446,0 96 446,0 10 743,0 22 779,6 212,0 23,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 966 975,0 966 975,0 984 084,0 139 577,0 139 577,0 100,0 14,2
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 966 975,0 984 084,0 139 577,0 139 577,0 100,0 14,2
II. ШЫғЫНДАР 6 417 510,4 6 376 405,1 6 393 514,1 1 770 261,7 4 675 820,7 3 710 113,8 2 079 269,3 1 630 844,5 92,1 25,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 410 875,0 410 875,0 125 965,0 246 234,0 105 457,2 14 067,6 91 389,6 72,6 22,2
02 қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 2 897,0 5 082,0 2 883,3 210,9 2 672,4 92,2 23,1
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 175 696,0 3 175 696,0 1 020 592,0 1 946 051,0 1 669 381,8 678 047,3 991 334,5 97,1 31,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 221 330,0 238 439,0 85 888,0 100 352,0 81 867,2 12 470,8 69 396,3 80,8 29,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 710 886,0 1 710 886,0 375 986,0 1 638 598,0 1 593 761,5 1 257 278,5 336 483,0 89,5 19,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 223 514,0 223 514,0 68 755,0 170 422,0 71 727,0 5 682,9 66 044,1 96,1 29,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 60 153,0 60 153,0 26 736,0 28 772,0 25 999,3 852,6 25 146,7 94,1 41,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 23 656,0 23 656,0 6 053,0 14 081,0 2 449,1 0,0 2 449,1 40,5 10,4
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 516 590,0 516 590,0 47 751,0 516 590,0 146 948,8 110 658,8 36 290,0 76,0 7,0
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 12 138,7 12 138,7 9 638,7 9 638,7 9 638,7 0,0 9 638,7 100,0 79,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 474 713,9 1 474 713,9 32 584,7 30 916,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 34 035,0 1 484 074,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 2,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 0,0 1 450 039,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 3 118,5 215,0 33,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 3 118,5 215,0 33,3
IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 567 818,9 -1 567 818,9 -125 689,7 -83 331,6
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 567 818,9 1 567 818,9 125 689,7 83 331,6
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 34 035,0 34 035,0 100,0 2,3
7 қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 34 035,0 34 035,0 100,0 2,3
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 91 654,7 91 654,7 91 654,7 49 296,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 42 358,1