Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Жаңаөзен қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Жаңаөзен қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 024 755,5 14 053 271,5 14 053 271,5 14 115 242,2 100,4 100,4
САЛЫқ ТүСІМДЕРІ 14 040 590,0 13 554 284,0 13 554 284,0 13 554 284,0 13 603 303,0 100,4 100,4
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 13 554 284,0 13 554 284,0 13 554 284,0 13 603 303,0 100,4 100,4
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 44 580,4 45 888,4 45 888,4 45 888,4 53 110,2 115,7 115,7
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 45 888,4 45 888,4 45 888,4 53 110,2 115,7 115,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 115 557,0 175 142,0 175 142,0 175 142,0 180 872,0 103,3 103,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 175 142,0 175 142,0 175 142,0 180 872,0 103,3 103,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 72 909,0 249 441,1 277 957,1 277 957,1 277 957,0 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 249 441,1 277 957,1 277 957,1 277 957,0 100,0 100,0
II. ШЫғЫНДАР 14 273 636,4 14 092 042,8 14 120 558,8 14 120 558,8 14 120 558,8 14 119 025,4 731,2 14 118 294,2 100,0 100,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 312 833,0 312 833,0 312 833,0 312 833,0 312 284,5 1,0 312 283,5 99,8 99,8
02 қорғаныс 25 089,0 18 289,0 18 289,0 18 289,0 18 289,0 18 288,9 0,0 18 288,9 100,0 100,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 46 633,0 46 633,0 46 633,0 46 633,0 46 625,6 0,0 46 625,6 100,0 100,0
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 305 356,0 8 309 357,7 8 309 357,7 8 309 357,7 8 309 245,1 311,6 8 308 933,5 100,0 100,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 443 622,7 1 472 138,7 1 472 138,7 1 472 138,7 1 471 672,4 1,0 1 471 671,4 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 2 996 499,0 3 008 884,6 3 008 884,6 3 008 884,6 3 008 769,1 226,0 3 008 543,1 100,0 100,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 456 769,0 456 769,0 456 769,0 456 769,0 456 692,5 191,5 456 500,9 99,9 99,9
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 130 489,0 130 489,0 130 489,0 130 489,0 130 488,0 0,0 130 488,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 83 296,0 83 296,0 83 296,0 83 296,0 83 206,8 0,0 83 206,8 99,9 99,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 51 725,0 51 725,0 51 725,0 51 725,0 51 721,7 0,0 51 721,7 100,0 100,0
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 82 819,0 82 819,0 82 819,0 82 819,0 82 811,7 0,0 82 811,7 100,0 100,0
13 Басқалар 52 738,0 38 212,4 21 825,1 21 825,1 21 825,1 21 720,3 0,0 21 720,3 99,5 99,5
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 18,4 18,4 18,4 18,4 17,5 0,0 17,5 95,0 95,0
15 Трансферттер 3 976,0 125 481,3 125 481,3 125 481,3 125 481,3 125 481,3 0,0 125 481,3 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 39 602,0 38 144,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 2 697,2 217,5 217,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 2 697,2 217,5 217,5
IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -106 889,3 -106 889,3 -41 196,8
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 106 889,3 106 889,3 41 196,8
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 1 240,0 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 1 240,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 67 287,3 1 594,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 65 692,5