Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мангистауский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 6 602 428,1 6 629 337,1 6 629 337,1 6 571 124,9 99,1 99,1
САЛЫқТүСІМДЕРІ 5 543 476,0 4 974 293,0 4 974 293,0 4 974 293,0 4 981 536,7 100,1 100,1
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 4 974 293,0 4 974 293,0 4 974 293,0 4 981 536,7 100,1 100,1
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 9 375,5 49 094,1 49 094,1 49 094,1 50 071,4 102,0 102,0
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 49 094,1 49 094,1 49 094,1 50 071,4 102,0 102,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 18 751,0 17 794,0 17 794,0 17 794,0 18 371,0 103,2 103,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 17 794,0 17 794,0 17 794,0 18 371,0 103,2 103,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 561 247,0 1 588 156,0 1 588 156,0 1 521 145,7 95,8 95,8
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 561 247,0 1 588 156,0 1 588 156,0 1 521 145,7 95,8 95,8
II. ШЫғЫНДАР 7 048 865,5 6 628 666,8 6 655 575,8 6 655 575,8 6 655 575,8 6 607 907,0 14 757,0 6 593 150,0 99,1 99,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 593 222,0 593 222,0 593 222,0 593 222,0 586 548,7 337,3 586 211,4 98,8 98,8
02 қорғаныс 12 883,0 10 963,0 10 963,0 10 963,0 10 963,0 10 938,4 0,0 10 938,4 99,8 99,8
03 қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 8 474,0 8 474,0 8 474,0 8 474,0 8 467,7 0,0 8 467,7 99,9 99,9
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 663 113,0 3 665 234,0 3 665 234,0 3 665 234,0 3 646 296,8 60,3 3 646 236,4 99,5 99,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 428 337,0 455 246,0 455 246,0 455 246,0 449 267,2 0,0 449 267,2 98,7 98,7
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 1 199 276,0 1 131 669,0 1 131 669,0 1 131 669,0 1 131 669,0 1 127 727,0 14 359,3 1 113 367,7 98,4 98,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 332 908,0 334 258,0 334 258,0 334 258,0 334 258,0 325 800,5 0,0 325 800,5 97,5 97,5
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 132 628,6 132 628,6 132 628,6 132 628,6 129 078,5 0,0 129 078,5 97,3 97,3
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 15 664,0 15 664,0 15 664,0 15 664,0 15 598,3 0,0 15 598,3 99,6 99,6
12 Көлiк және коммуникация 652 961,0 282 199,0 282 199,0 282 199,0 282 199,0 282 166,0 0,0 282 166,0 100,0 100,0
13 Басқалар 20 586,0 13 428,0 11 307,0 11 307,0 11 307,0 11 306,7 0,0 11 306,7 100,0 100,0
14 Борышқа қызмет көрсету 38,5 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 0,0 41,1 100,0 100,0
15 Трансферттер 5 000,0 14 670,1 14 670,1 14 670,1 14 670,1 14 670,1 0,0 14 670,1 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 1 208,5 1 208,5 961,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 670,0 100,8 100,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 670,0 100,8 100,8
IV. қАРЖЫЛЫқАКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
қАРЖЫЛЫқАКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 0,0 25 000,0 100,0 100,0
13 Басқалар 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 0,0 25 000,0 100,0 100,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -52 447,2 -52 447,2 -52 447,2 -47 986,7
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 52 447,2 52 447,2 52 447,2 47 986,7
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 29 423,5 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 29 423,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 51 238,7 51 238,7 51 238,7 46 778,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 460,5