Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 876 301,4 15 905 390,4 15 905 390,4 15 820 234,5 99,5 99,5
САЛЫқ ТүСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 767 456,0 4 767 456,0 4 767 456,0 4 888 670,0 102,5 102,5
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 767 456,0 4 767 456,0 4 767 456,0 4 888 670,0 102,5 102,5
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 33 389,1 29 437,4 29 437,4 29 437,4 29 631,0 100,7 100,7
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 29 437,4 29 437,4 29 437,4 29 631,0 100,7 100,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 217 472,0 593 905,2 593 905,2 593 905,2 648 779,9 109,2 109,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 593 905,2 593 905,2 593 905,2 648 779,9 109,2 109,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 9 780 614,0 10 485 502,8 10 514 591,8 10 514 591,8 10 253 153,6 97,5 97,5
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 10 485 502,8 10 514 591,8 10 514 591,8 10 253 153,6 97,5 97,5
II. ШЫғЫНДАР 14 894 490,1 16 324 097,4 16 353 186,4 16 353 186,4 16 353 186,4 16 249 603,4 112 316,2 16 137 287,2 98,7 98,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 472 592,0 472 592,0 472 592,0 472 592,0 471 048,0 1 543,5 469 504,5 99,3 99,3
02 қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 10 429,0 10 429,0 10 426,2 0,0 10 426,2 100,0 100,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 35 602,0 35 602,0 35 602,0 35 602,0 35 595,1 0,0 35 595,1 100,0 100,0
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 231 679,0 7 231 679,0 7 231 679,0 7 231 679,0 7 225 701,4 7 111,5 7 218 589,9 99,8 99,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 773 169,7 802 258,7 802 258,7 802 258,7 802 041,7 0,0 802 041,7 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 037 570,1 6 037 570,1 6 037 570,1 6 037 570,1 5 942 773,6 103 661,3 5 839 112,3 96,7 96,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 191 058,0 191 058,0 191 058,0 191 058,0 191 020,7 0,0 191 020,7 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 189 493,0 189 493,0 189 493,0 189 493,0 189 476,3 0,0 189 476,3 100,0 100,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 221,0 37 221,0 37 221,0 37 221,0 37 198,9 0,0 37 198,9 99,9 99,9
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 103 727,0 1 103 727,0 1 103 727,0 1 103 727,0 1 102 769,5 0,0 1 102 769,5 99,9 99,9
13 Басқалар 22 568,0 12 561,0 12 561,0 12 561,0 12 561,0 12 556,7 0,0 12 556,7 100,0 100,0
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 1 888,1 1 888,1 1 888,1 1 888,1 1 888,0 0,0 1 888,0 100,0 100,0
15 Трансферттер 2 390,0 227 107,5 227 107,5 227 107,5 227 107,5 227 107,5 0,0 227 107,5 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 161 307,0 253 275,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 0,0 391 401,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 0,0 391 401,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 094,0 138 125,4 60,0 60,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 094,0 138 125,4 60,0 60,0
IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -609 103,0 -609 103,0 -609 103,0 -570 328,3
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 609 103,0 609 103,0 609 103,0 570 328,3
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 831 541,0 827 099,0 827 099,0 827 099,0 827 099,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 831 541,0 827 099,0 827 099,0 827 099,0 827 099,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 093,9 0,0 230 093,9 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 094,0 230 093,9 0,0 230 093,9 100,0 100,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 12 098,0 -26 676,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 38 774,9