Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 қаңтарға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 108 864,2 6 129 858,2 6 129 858,2 6 157 098,2 100,4 100,4
САЛЫқТүСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 091 351,7 5 091 351,7 5 091 351,7 5 106 514,7 100,3 100,3
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 091 351,7 5 091 351,7 5 091 351,7 5 106 514,7 100,3 100,3
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 8 306,4 17 358,6 17 358,6 17 358,6 19 122,6 110,2 110,2
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 17 358,6 17 358,6 17 358,6 19 122,6 110,2 110,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 96 561,0 71 063,0 71 063,0 71 063,0 81 376,0 114,5 114,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 71 063,0 71 063,0 71 063,0 81 376,0 114,5 114,5
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 966 975,0 929 090,9 950 084,9 950 084,9 950 084,9 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 929 090,9 950 084,9 950 084,9 950 084,9 100,0 100,0
II. ШЫғЫНДАР 6 417 510,4 6 201 969,2 6 222 963,2 6 222 963,2 6 222 963,2 6 220 117,1 2 319,4 6 217 797,7 99,9 99,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 439 846,8 439 846,8 439 846,8 439 846,8 439 271,3 2 309,1 436 962,3 99,3 99,3
02 қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 11 556,0 11 556,0 11 554,7 0,0 11 554,7 100,0 100,0
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 303 550,2 3 303 550,2 3 303 550,2 3 303 550,2 3 303 507,1 2,4 3 303 504,7 100,0 100,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 235 074,9 256 068,9 256 068,9 256 068,9 255 196,5 0,0 255 196,5 99,7 99,7
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 1 862 035,0 1 661 494,0 1 661 494,0 1 661 494,0 1 661 494,0 1 661 491,2 0,0 1 661 491,2 100,0 100,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 214 016,0 211 699,0 211 699,0 211 699,0 211 699,0 211 676,1 7,3 211 668,8 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 69 124,0 69 124,0 69 124,0 69 124,0 69 015,7 0,6 69 015,1 99,8 99,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 23 656,0 23 656,0 23 656,0 23 656,0 23 638,6 0,0 23 638,6 99,9 99,9
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 225 284,0 225 284,0 225 284,0 225 284,0 224 081,6 0,0 224 081,6 99,5 99,5
13 Басқалар 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 0,0 46,6 100,0 100,0
15 Трансферттер 2 500,0 20 637,7 20 637,7 20 637,7 20 637,7 20 637,7 0,0 20 637,7 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 474 713,9 1 474 713,9 1 474 713,9 1 474 066,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 1 484 074,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 0,0 1 450 039,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 7 909,8 9 360,1 9 360,1 9 360,1 10 007,2 106,9 106,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 9 360,1 9 360,1 9 360,1 10 007,2 106,9 106,9
IV. қАРЖЫЛЫқАКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 567 818,9 -1 567 818,9 -1 567 818,9 -1 534 766,4
VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 567 818,9 1 567 818,9 1 567 818,9 1 534 766,4
қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 7 909,8 7 909,8 7 909,7 0,0 7 909,7 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 7 909,8 7 909,8 7 909,7 0,0 7 909,7 100,0 100,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 91 654,7 91 654,7 91 654,7 58 602,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 33 052,6